Roltex

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES
 1. “Opdrachtgever”: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon, die met Roltex Studio een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, evenals diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 2. “Opdrachtnemer”: Roltex Studio. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 74492527.

2. TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en Roltex Studio gesloten overeenkomsten evenals de uit deze overeenkomsten voorvloeiende rechten en verplichtingen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Roltex Studio derden inschakelt.
 2. Deze voorwaarden gelden in ieder geval in aanvulling op hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijke verklaring die door een bevoegd vertegenwoordiger van Roltex Studio is ondertekend.

 4. Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Roltex Studio het recht om daarvoor een voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling in de plaats te stellen die de bedoeling van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benaderd.
 5. Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden.
3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN TARIEVEN
 1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door Roltex Studio schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders door Roltex Studio aangegeven. Roltex Studio is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 30 dagen plaatsvindt, heeft Roltex Studio het recht de uitvoeringstermijn of bedragen aan te passen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen (en offertes) zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.
 3. Bij gebreke van een schriftelijke opdrachtbevestiging gelden de werkzaamheden en diensten zoals vermeld in de offerte.
 4. Alle offertes voor drukwerk en ander afgeleverde materialen zijn gebaseerd op de indeling en oplage zoals die bij opdracht is overeengekomen.
  Bij gebreke van een schriftelijke opdrachtbevestiging gelden de indeling en opslag zoals vermeld in de offerte.
 5. Bij een samengestelde offerte (bestaande uit meerdere items en/of diensten) bestaat voor Roltex Studio geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen een voor dit gedeelte in het aanbod vermeld bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Roltex Studio zal zich inspannen de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat.
 8. De prijs die Roltex Studio voor de te verrichten werkzaamheden vermeld in de offerte, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de beschreven specificaties. Afwijkingen/aanpassingen bij opdrachtverstrekking kunnen tot prijswijziging leiden.
 9. Roltex Studio is gerechtigd om van de Opdrachtgever betalingszekerheid te verlangen, bijvoorbeeld een bankgarantie of door betaling van een voorschot.
4. ANNULERING
 1. Annulering van de opdracht dient door de Opdrachtgever schriftelijk te geschieden.
 2. Indien Roltex Studio al kosten heeft gemaakt in verband met de opdracht mogen deze integraal aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
 3. De opdrachtgever dient in elk geval een percentage van de totale offerte te voldoen waarvan de hoogte wordt bepaald naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering volgens onderstaand schema met een absoluut minimum van € 1.000 per geval:
  50% van het offertebedrag indien binnen 2 werkdagen voor aanvang van de opdracht wordt geannuleerd;
  40% van het offertebedrag indien binnen 1 week voor aanvang van de opdracht wordt geannuleerd;

  30% van het offerte bedrag indien binnen 1 maand voor aanvang van de opdracht wordt geannuleerd; en
  10% van het offertebedrag in alle andere gevallen.

5. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
 1. Alle door Roltex Studio genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij Roltex Studio bekend waren. Roltex Studio spant zich ernaar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Roltex Studio niet in verzuim.
 2. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op eventueel ontstane schade door een overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn.
 3. Roltex Studio is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Roltex Studio gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties, etc.) zijn overeengekomen.
 4. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Roltex Studio en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 5. De Opdrachtgever behoort na aflevering van de werkzaamheden of diensten te onderzoeken of Roltex Studio de overeenkomst goed is nagekomen en Roltex Studio binnen 8 dagen schriftelijk ervan op de hoogte te stellen als hem het tegendeel blijkt. Roltex Studio is daarna gerechtigd opnieuw een deugdelijke prestatie te leveren, tenzij een latere leverdatum, redelijkerwijs, onmogelijk is.
 6. De prestaties van Roltex Studio worden als deugdelijk gezien als de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in omloop heeft gebracht, gebruikt of bewerkt, tenzij de Opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt het geleverde niet als deugdelijk te beschouwen. Opdrachtgever mag dan geen gebruik maken van het geleverde, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. UITVOERING
 1. Roltex Studio zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. Roltex Studio zal zich inspannen om de werkzaamheden en of diensten naar behoren te verrichten.
 2. Roltex Studio heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Roltex Studio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Roltex Studio worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens, Roltex Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook indien Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens aanlevert. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Roltex Studio zijn verstrekt, heeft Roltex Studio het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Roltex Studio de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de daarbij behorende facturen heeft betaald.
 5. Roltex Studio heeft het recht de prijs van de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde functioneel ontwerp, projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden. Roltex Studio is niet verplicht eventuele wijzigingen, aanvullingen en/of correcties door te voeren.
 6. Indien door Roltex Studio of door Roltex Studio ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Roltex Studio voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
7. WIJZIGING
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdsbestek van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Roltex Studio zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Roltex Studio gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Roltex Studio zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Als een vast uurtarief is overeengekomen zal Roltex Studio daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het uurloon tot gevolg heeft.
8. AFSPRAKEN EN WETTELIJKE VEREISTEN
 1. Afspraken en overeenkomsten met personeelsleden van Roltex Studio verbinden Roltex Studio niet, tenzij deze schriftelijk door Roltex Studio zijn bevestigd.
 2. Het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke vereisten behoort niet tot de taken van Roltex Studio.
9. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
 1. Opdrachtgever stelt Roltex Studio steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in zijn/haar adres, e-mailadres en bank- of gironummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van de ingangsdatum van de wijziging, bij gebreke daarvan zal de datum van ontvangst van mededeling door Roltex Studio als ingangsdatum gelden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Roltex Studio van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie en dergelijke.
 3. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat of het niet conform bovenstaande handelen voor rekening van Opdrachtgever.
10. GEHEIMHOUDING
 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, concepten, formats of ideeën die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Concepten, formats en ideeën worden te allen tijde als vertrouwelijk aangemerkt.
 2. Roltex Studio behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.
 3. De (persoons-)gegevens die via de website van Opdrachtgever aan Roltex Studio wordt verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
11. EXCLUSIVITEIT

Opdrachtgever verleent aan Roltex Studio voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

12. OVERMACHT
 1. Roltex Studio is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Roltex Studio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Roltex Studio niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Roltex Studio ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
 2. In geval van overmacht is Roltex Studio gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Roltex Studio gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
 3. Indien Roltex Studio bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
 4. Roltex Studio is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.
13. ONTBINDING
 1. Onverminderd de aan Roltex Studio verder toekomende rechten is Roltex Studio bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen indien de Opdrachtgever:
   1. surséance van betaling heeft aangevraagd;

   2. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
   3. betrokken is bij malafide praktijken;
   4. activiteiten uitvoert welke een negatieve impact op de organisatie van Roltex Studio hebben;
   5. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voorzienbaar is dat zij daarin zal tekortschieten.
 2. Roltex Studio is hierbij niet gehouden tot enige schadevergoeding of garantie.
 3. Alle vorderingen worden terstond ineens volledig opeisbaar.
 4. Is er sprake van één van bovengenoemde gevallen, dan is het de Opdrachtgever niet meer toegestaan om de reeds verstrekte ontwerpen c.q. producten nog langer te gebruiken.
14. BETALINGEN
 1. Iedere levering van producten c.q. diensten door Roltex Studio aan de Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van het eigendom daarvan door Roltex Studio, totdat de Opdrachtgever alle financiële verplichtingen voor de opdracht aan Roltex Studio heeft voldaan.
 2. Indien een factuur niet op de vervaldag is voldaan en Roltex Studio andere opdrachten van de betreffende Opdrachtgever in uitvoering heeft, is Roltex Studio bevoegd om deze opdrachten te staken, of te annuleren. De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding dan wel garantie. Afgeronde fases (ontwerp/concept) worden als deeltraject gefactureerd aan Opdrachtgever.
 3. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij Roltex Studio expliciet een andere betalingstermijn vermeldt op de facturen. Indien de betaling niet is geschied op de vervaldag, dan is Roltex Studio gerechtigd direct zonder nadere ingebrekestelling 15% rente per jaar op te eisen over de openstaande hoofdsom.
 4. Indien na herinnering het bedrag niet per ommegaande door de Opdrachtgever aan Roltex Studio wordt overgemaakt, schakelt Roltex Studio direct een incasso-intermediair in.
 5. Alle kosten die Roltex Studio maakt tot het effectueren van haar rechten (incasso-, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten waaronder mede begrepen haar beslagkosten en kosten faillissementsaanvragen), zijn voor rekening van de Opdrachtgever die deze kosten door het feit van niet tijdig betalen veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten starten zodra Roltex Studio zich van diensten van derden voorziet, voor het incasseren van de vordering(en) of voor handhaving van de rechten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden. Deze buitengerechtelijke kosten zijn forfaitair bepaald op 15% van de hoofdsom verhoogd met rente, met een minimum van € 400,- per vordering.

15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 1. De auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op alle, met betrekking tot de door Roltex Studio verleende diensten en op alle krachtens de overeenkomst door Roltex Studio ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde goederen, rusten bij Roltex Studio,
 2. Alle door Roltex Studio verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, concepten, monitors, checklists, adviezen, formats, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s, etc. zijn uitsluitend bestemt om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Roltex Studio openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijk openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Roltex Studio en/of een dergelijk openbaarmaking en/of verveelvoudiging uit de aard of het doel van de overeenkomst met Roltex Studio is toegestaan.
 3. Alle door Roltex Studio geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van Roltex Studio. Na afloop of opzegging van het contract kan Roltex Studio aan Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportage, geleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen of aan haar retour te zenden.
 4. Roltex Studio behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Roltex Studio voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten en/of auteursrechten met betrekking tot de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de aan Roltex Studio door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.
 6. Het is Roltex Studio toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de producten of programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de producten of programmatuur. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om dergelijke technische maatregelen te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever geen reservekopie van producten of programmatuur kan maken zal Roltex Studio aan Opdrachtgever desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.
16. GARANTIE
 1. Indien Opdrachtgever specifieke browsers, browserversies, andere programmatuur en/of apparatuur voor ogen heeft waarop het product goed dient te werken, dient Opdrachtgever deze specifieke gegevens voorafgaande aan het verlenen van de opdracht schriftelijk kenbaar te maken aan Roltex Studio. Deze specifieke wensen van de Opdrachtgever zullen in de offerte en/of opdrachtbevestiging van Roltex Studio worden weergegeven.
 2. Roltex Studio staat er niet voor in dat de applicatie goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Roltex Studio staat er evenmin voor in dat de applicatie goed werkt in samenhang met alle soorten toekomstige technologieën, zoals onder andere, maar niet uitsluitend, toekomstige apparatuur, devices, (mobiele) browsers en/of besturingssystemen.
 3. Roltex Studio garandeert niet dat de applicatie zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Opdrachtgever aanvaardt dat fouten en gebreken van een applicatie het gevolg kunnen zijn van de handelswijze van een of meer derden.
 4. Roltex Studio zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen aan haar toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud van de applicatie of gebreken in de technische werking van de applicatie binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen een maand na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Roltex Studio zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de applicatie in opdracht van Opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Roltex Studio volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.
 5. Roltex Studio kan volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik door Opdrachtgever of van andere niet aan Roltex Studio toe te rekenen oorzaken of indien de fouten of gebreken bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. De herstelverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Roltex Studio wijzigingen in de applicatie aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
 6. Herstel van fouten of gebreken zal geschieden op een door Roltex Studio te bepalen locatie. Roltex Studio is te allen tijde gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de applicatie aan te brengen.
 7. Roltex Studio is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 8. Een beroep op de garantie is uitgesloten, indien de fouten of gebreken die na afloop van de in lid van 4 van dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij partijen een separate onderhoudsovereenkomst hebben afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.
17. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Roltex Studio is Roltex Studio niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever of enige derde mocht lijden ten gevolge van tekortkomingen van Roltex Studio of haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden, opzet of grove schuld van door haar ingeschakelde derden uitdrukkelijk niet hieronder begrepen.
 2. Roltex Studio is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever ontstaan door:
  1. fouten in door Opdrachtgever verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden;
  2. het niet meer en/of tijdig beschikbaar zijn zijdens Opdrachtgever van de door haar te verstrekken gegevens en haar rapportages, content bronnen, foto’s of (deep)links op het moment van (live-datum) lancering;
  3. door of zijdens Opdrachtgever verstrekte foto’s, teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever;
  4. fouten in het ontwerp of de ontwikkelde producten, indien de Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven op de proefversie, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren, en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
  5. voor de inhoud van advertenties of publicaties van andere Opdrachtgevers of derden in dezelfde of ander editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie;
  6. door storingen in de elektronische dienstverlening van Roltex Studio en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten en een tekortkoming in de nakoming bij de toeleveranciers van Roltex Studio;
  7. schending door Opdrachtgever van haar in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen, garanties of verklaringen.
  8. Schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die erop is gericht schade aan te brengen zoals computervirussen.
 3. Roltex Studio is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, inclusief maar niet beperkt tot omzetderving, verlies van gegevens, schending van databescherming of enige andere directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de diensten van Roltex Studio door de Opdrachtgever, zowel online als offline.
 4. Indien Opdrachtgever aan Roltex Studio informatiedragers, elektronische bestanden of software, etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele directe of indirecte schade en de kosten die deze schade met zich meebrengt, voortvloeiend uit het niet nakomen van deze bepalingen zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever en zijn direct opeisbaar.
 5. Roltex Studio behoudt zich het recht voor van haar Opdrachtgever te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en kort voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden heeft opgeslagen op een duplicaat. In alle andere gevallen kan Roltex Studio niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie.
 6. Indien – met inachtneming van de vorige leden – Roltex Studio aansprakelijk is voor schade die Opdrachtgever heeft geleden, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever duidelijk gespecificeerd bij Roltex Studio schriftelijk te zijn ingediend binnen 8 dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan. Aanspraken of schade die niet binnen deze termijn zijn gemeld, komen niet meer voor behandeling c.q. vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever jegens Roltex Studio na verloop van één jaar, te rekenen van de dag dat de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar wordt c.q. de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Roltex Studio ter zake van aansprakelijkheid jegens derden met betrekking tot schade van welke aard dan ook, uit hoofde van schending door de Opdrachtgever van de in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen of garanties of verklaringen van Opdrachtgever, en zij zal Roltex Studio volledig schadeloosstellen, met inbegrip van vergoeding van volledige door Roltex Studio te maken kosten van juridische bijstand.
18. NIET OVERNAME PERSONEEL
 1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na schriftelijke toestemming van Roltex Studio, medewerkers van Roltex of van ondernemingen waarop Roltex Studio ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. Opdrachtgever is bekend dat het de werknemers van Roltex contractueel niet toegestaan is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roltex Studio, binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de dienstbetrekking in enigerlei vorm in Nederland werk te laten verrichten, hetzij direct, hetzij indirect, alsook financieel in welke vorm van ook bij Opdrachtgever, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet.
19. OVERDRACHT, WIJZIGINGEN, AANVULLINGEN VAN DE OVEREENKOMST EN SLOTBEPALINGEN
 1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.
 2. Roltex Studio heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder intreden dan veertien dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen tegen de datum dat de wijziging van kracht wordt. Aangegane opdrachten met Opdrachtgever zullen naar rato worden afgerekend.
 3. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
 4. Indien een artikel uit deze algemene voorwaarden niet van toepassing verklaard wordt blijven de overige artikelen hun werking behouden. De rechten en plichten voortvloeiend uit het niet van toepassing verklaarde gedeelte van de algemene voorwaarden zullen zo veel mogelijk vastgesteld worden op dezelfde wijze waarop het in de niet van toepassing verklaarde artikel was bedoeld.
 5. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 6. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.