Roltex

PRIVACYVERKLARING ROLTEX STUDIO

Welkom bij Roltex Studio, waar jouw privacy onze prioriteit is. Deze privacyverklaring is ontworpen om transparantie te bieden over hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Roltex Studio informatie verzameld, waarom we dit doen en hoe we ervoor zorgen dat jouw gegevens veilig blijven. Dit doen we door net een stap extra te nemen dan wat de wet van ons eist. Onze omgang met privacy stemt dan ook overeen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Definities

Met het oog op transparantie en duidelijkheid hebben we een aantal definities opgenomen om jou te helpen begrijpen hoe we specifieke termen in deze privacyverklaring interpreteren. Deze definities zijn bedoeld om helderheid te verschaffen over de gebruikte terminologie en om jouw begrip van onze benadering van privacy te vergemakkelijken.

 1. Persoonsgegevens: gegevens waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld de voor- en achternaam.

 2. Betrokkene: de natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens aan Roltex Studio zijn verstrekt, zoals de contactpersoon van een (potentiële) klant die contact met ons heeft opgenomen in verband met het tot stand komen en/of de uitvoering van een (afgesloten) overeenkomst.

 3. Verwerkingsverantwoordelijke: dit is degene die de verantwoordelijkheid draagt voor het bepalen van het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke heeft (meestal) de betreffende organisatie of het bedrijf de zeggenschap over hoe en waarom persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt, opgeslagen of anderszins verwerkt.

 4. Marketinganalyse: onder deze term verstaan we het proces van evalueren en het interpreteren van gegevens om effectieve marketingstrategieën te ontwikkelen en te optimaliseren om onze producten en diensten te blijven verbeteren.

 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de betrokkene of het bedrijf waar de betrokkene werkt en Roltex Studio, waarbij de betrokkene gebruikt maakt van de producten en diensten die Roltex Studio aanbiedt.

 6. Toestemming: wanneer we het hebben over toestemming, bedoelen we de vrijwillige, specifieke en geïnformeerde goedkeuring voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Je hebt altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarmee we jouw privacy respecteren en beschermen.

Wie is er verantwoordelijk voor mijn persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Roltex B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna te noemen ‘Roltex’). De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Roltex. Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij Roltex en haar gelieerde ondernemingen, verbinden wij ons ertoe jouw privacy te waarborgen. Wij verzamelen en verwerken jouw persoonlijke gegevens op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier. Onze processen zijn ontworpen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw gegevens te waarborgen. We handelen in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

Bij Roltex Studio verzamelen we een scala aan informatie, waaronder persoonlijke identificatiegegevens, zoals jouw voor- en achternaam, locatiegegevens (IP-adres) en (vaak zakelijk) e-mailadres en/of (vaak zakelijk) telefoonnummer om onze diensten op maat te kunnen aanbieden. Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel in het kader van onze zakelijke relatie met het bedrijf waar je werkzaam voor bent of werkzaamheden voor verricht, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze persoonsgegevens verwerken wij op het moment dat persoonsgegevens via een formulier op de website, via de e-mail, sociale media of telefonisch aan ons worden verstrekt.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de zakelijke overeenkomst of de zakelijke relatie worden de persoonsgegevens tot zeven jaren na beëindiging van de overeenkomst bewaard. Roltex Studio streeft hierbij naar minimale gegevensverwerking en verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden.

KLANTEN, RELATIES EN LEVERANCIERS

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten in lijn met de producten en diensten die Roltex Studio levert en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het nemen van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene en om uitvoering te geven aan de met jou afgesloten overeenkomst.

De doeleinden voor het verwerken van de persoonsgegevens zijn het op verzoek van de betrokkene geven van informatie over de dienstverlening van Roltex Studio, het uitbrengen van een offerte, het uitvoering geven aan de met jou afgesloten overeenkomst en de daarbij horende contactmomenten, het versturen van onze factuur per e-mail en het voldoen aan de administratieve plichten welke op ons rusten.

CONTACTFORMULIER

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen over de producten van en dienstverlening door Roltex Studio. Hiervoor gebruiken wij onder meer jouw naam, (vaak zakelijk) e-mailadres en (vaak zakelijk) telefoonnummer. Deze informatie wordt gebruikt om jouw vraag of verzoek te verwerken en te beantwoorden.

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de afhandeling van jouw vraag of verzoek. Roltex Studio bewaard jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

NIEUWSBRIEF

Roltex Studio houdt haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door middel van een nieuwsbrief. Wij verzamelen jouw naam en (vaak zakelijk) e-mailadres uitsluitend voor dit doel en zullen deze gegevens niet delen met derden. Daarbij handelen we geheel conform de eisen uit de e-privacyrichtlijn. Sommige ontvangers van onze online nieuwsbrieven krijgen deze automatisch omdat zij als klant geen verzet hebben aangetekend én de nieuwsbrief betrekking heeft op eigen gelijksoortige producten en/of diensten, andere hebben zich hiervoor actief aangemeld bij Roltex Studio. Alle ontvangers van onze nieuwsbrief krijgen vooraf de mogelijkheid om aan te geven dat ze liever geen nieuwsbrieven willen ontvangen. Ook bevat elke nieuwsbrief een mogelijkheid om je af te melden. Jij bepaalt!

WANNEER WISSEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Roltex Studio zal jouw persoonsgegevens onder anderen zonder onredelijke vertraging wissen uit haar systeem als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt, indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is en/of als de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn. Indien er geen sprake is van een van de in de wet omschreven situatie zoals “het recht op vergetelheid”, is Roltex Studio niet verplicht de verwerkte persoonsgegevens te wissen.

Verwerking van jouw gegevens door andere partijen

Binnen Roltex Studio erkennen wij de waarde van jouw privacy. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, in bepaalde situaties kan het echter noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens over te dragen voor de dienstverlening van Roltex Studio. Denk bijvoorbeeld aan toeleveranciers van Roltex Studio.

Daarnaast heeft Roltex Studio enkele ICT-diensten uitbesteed aan derden. Deze derden hebben beperkte toegang tot jouw persoonsgegevens en mogen deze alleen gebruiken voor de uitvoering van de gevraagde taken.

Wij zorgen ervoor dat alle derde partijen waarmee wij samenwerken voldoen aan strikte privacy- en beveiligingsnormen. Als we informatie met deze andere bedrijven delen, is het hen niet toegestaan de gegevens voor een ander doel te gebruiken en moeten zij ze vertrouwelijk behandelen, tenzij jij zélf ergens anders toestemming voor geeft. Jouw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor marketingdoeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. In bepaalde gevallen zijn we verplicht om je persoonsgegevens te verstrekken aan de lokale autoriteiten.

In bepaalde gevallen zijn we verplicht om je persoonsgegevens te verstrekken aan de lokale autoriteiten. Als we informatie met deze andere bedrijven delen, is het hen niet toegestaan de gegevens voor een ander doel te gebruiken en moeten zij ze vertrouwelijk behandelen, tenzij jij zélf ergens anders toestemming voor geeft.

Doorgifte van jouw gegevens

De doorgifte van jouw persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, waarbij wij altijd streven naar een hoog niveau van gegevensbescherming. Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig blijven tijdens elke vorm van doorgifte.

Als je ervoor kiest ons jouw persoonsgegevens te verstrekken, kunnen wij in overeenstemming met de wet die gegevens (indien noodzakelijk) overdragen aan de aan ons gelieerde ondernemingen of aan andere externe partijen in het buitenland, en vanuit jouw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden in de wereld. Indien sprake is van gegevensoverdracht vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER, doet Roltex Studio dat uitsluitend indien betreffende onderneming/land zich heeft geconformeerd aan de Europese regelgeving. Ingeval sprake is van gegevensoverdracht tussen de EU en de Verenigde Staten (VS), vindt dat uitsluitend plaats indien voldaan wordt aan de tussen de EU en VS overeengekomen Privacy-Shield-overeenkomst.

Wat zijn jouw rechten als betrokkene?

Als betrokkene heb je het recht om te weten welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om ze te laten corrigeren. In bepaalde gevallen kun je vragen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen, de verwerking ervan te beperken of bezwaar maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking door Roltex Studio. Je hebt tevens het recht om persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, in een degelijke leesbare vorm te ontvangen, en om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk bij Roltex Studio worden ingediend. Roltex Studio reageert zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op een dergelijk verzoek. Nadat Roltex Studio het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stoppen wij met de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij wij bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen hebben die zwaarder wegen dan het belang van jou als betrokkene. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend in verband met het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend in verband met de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van het verzoek of bezwaar enige tijd duurt, kan de betrokkene Roltex Studio verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens tijdelijk te beperken.

Cookies

De website van Roltex Studio maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dat doen we om jouw gebruikservaring op onze website te kunnen blijven verbeteren, meer inzicht te krijgen in onze klanten en hun vragen en bijvoorbeeld om het succes van commerciële acties te kunnen peilen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne analyses en worden niet met derden gedeeld. Je leest hier wat voor cookies wij gebruiken, hoe we omgaan met je informatie, wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn en hoe je, je gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen. Bovenal is het belangrijk dat je weet dat Roltex Studio altijd zo zorgvuldig mogelijk met jouw onlinegegevens omgaat en we alle data waar mogelijk anonimiseren.

Roltex Studio kan haar beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op ons beleid ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. Wij raden jou als (online) bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser (zoals Internet Explorer, Chrome of Safari) op de harde schijf van jouw device (zoals computer, telefoon of tablet). De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Door gebruik te maken van cookies kunnen we zien dat je ons weer online bezoekt. Cookies lijken op ‘gewone’ platte tekstbestanden en kunnen daarom zelf verder niets uitvoeren, beschadigen of installeren.

PLAATSEN EN AFMELDEN COOKIES

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Roltex Studio vraagt je toestemming om cookies te plaatsen. Indien je geen toestemming geeft, dan plaatsen wij alleen analytische cookies die jouw privacy niet raken.

Het is mogelijk om je af te melden voor cookies door de internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het ook mogelijk om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de internetbrowser te verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat enkele functies van onze online diensten niet meer (naar behoren) zullen werken.

ANALYTISCHE EN FUNCTIONELE COOKIES

Onze website maakt gebruik van analytische en functionele cookies. Door het gebruik van analytische cookies kan Roltex Studio zien op welke wijze jij de website gebruikt en kunnen wij op basis daarvan de website verbeteren. De analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan jouw naam en/of e-mailadres.

Wij hebben Google Analytics op een degelijke wijze ingesteld zodat bezoekers van de website anoniem blijven. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft een handleiding geschreven over hoe Google Analytics privacy vriendelijk kan worden ingesteld. Voor het privacy beleid van Google verwijzen wij je naar haar website.

Naast Analytische cookies maken we op onze website ook gebruik van functionele cookies. De functionele cookies worden door ons gebruik om essentiële functies van de website mogelijk te maken, zoals het onthouden van gebruikersvoorkeuren en het verbeteren van de algemene gebruikerservaring. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en dienen uitsluitend voor het correct functioneren van de website.

SOCIAL MEDIA (TRACKING) COOKIES

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken (wij maken gebruik van Facebook, LinkedIn en Instagram). De buttons werken door middel van stukjes code die van de respectievelijke sociale media platforms zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Dergelijke tracking cookies bewaren vaak informatie over je surfgedrag, zodat de sociale media kanalen hier met advertenties op in kunnen spelen.

Lees de privacyverklaring van de door jou gebruikte sociale media kanalen goed door (deze veranderen regelmatig) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. LinkedIn, Facebook (Instagram) en Google stellen zich te houden aan de Privacy Shield Principles en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Roltex Studio maakt gebruik van een Facebookpixel op onze website, een vorm van tracking pixel. Dit cookie ziet welke producten en/of diensten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook en onze producten/diensten optimaliseren. Zonder deze cookies loop je mogelijk mooie acties mis.

Beveiliging

Om inzage van jouw persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Roltex Studio verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijzigingen, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

Roltex Studio heeft de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen:

 1. De systemen van Roltex Studio zijn goed beveiligd middels sterke wachtwoorden en (waar mogelijk) tweestapsverificatie, zodat ongeautoriseerde derden geen toegang kunnen krijgen tot jouw persoonsgegevens;

 2. Onze websites maken gebruik van een beveiligd HTTPS-verbinding;

 3. Roltex Studio controleert periodiek de genomen beveiligingsmaatregelen;

 4. Wij maken tijdige software updates en back-ups op externe losgekoppelde beveiligde gegevensdragers;

 5. E-mailberichten en/of andere documenten waarin jouw persoonsgegevens zijn opgenomen worden in de regel niet door ons uitgeprint. Indien er toch iets wordt uitgeprint, wordt het document bewaard in een afgesloten kast of wordt het document direct na gebruik vernietigd;

 6. Roltex Studio heeft fysieke bescherming van zijn IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.

Datalek

Als er bij Roltex Studio een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Roltex Studio daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien er sprake is van een datalek bij Roltex Studio dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Roltex Studio de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring, de verwerking van persoonsgegevens door Roltex Studio en voor het uitoefenen van een van de eerder omschreven rechten kun je via onderstaande contactgegevens contact met ons opnemen:

Roltex Studio

Daelderweg 25

6361 HK te Nuth

info@roltex-studio.nl

+31(0)4 552 355 55

Privacyverklaring en derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Roltex Studio aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de privacyverklaring van de desbetreffende website geraadpleegd te worden.

Klacht

Als betrokkene kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt of weet dat Roltex Studio niet handelt conform haar privacyverklaring en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving.